Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definitie
Klein gelök (www.kleingelok.nl) is een online winkel in wenskaarten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen en overeenkomsten van Klein gelök en zijn te allen tijde voor een ieder inzichtelijk op de website. De koper heeft de mogelijkheid om kennis te nemen van de voorwaarden alvorens een bestelling definitief geplaatst wordt. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de Algemene Voorwaarden van Klein gelök te kennen en deze te accepteren.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Klein gelök accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling.

Artikel 4: Bestellingen
4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Klein gelök langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.2 Indien koper zijn/haar gegevens op de orderbevestiging wil wijzigen of iets in de bestelling zelf wil wijzigen, dient koper hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar info@kleingelok.nl.
4.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van reden door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.
4.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
4.5 Ondanks dat Klein gelök de site up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel niet meer voorradig is. In dat geval neemt Klein gelök zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.
4.6 Klein gelök is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief verzendkosten. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief eventuele verzendkosten en andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.
5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert Klein gelök de Post NL tarieven. De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.
5.4 Klein gelök kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.
5.5 De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site.

Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door middel van IDEAL.

Artikel 7: Levering
7.1 Klein gelök streeft ernaar uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging), of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Klein gelök contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen door Klein gelök op de rekening van de koper teruggestort. Klein gelök kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.
7.3 Klein gelök besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen.
7.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze per email en binnen 7 dagen na leverdatum aan Klein gelök te melden. Klein gelök neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.
7.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende pakket- of koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar Klein gelök. Klein gelök neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden
7.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.
7.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van Post NL van toepassing.

Artikel 8: Retourzending
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan; a) koper stelt Klein gelök binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte en retourneert de betreffende bestelling binnen 14 dagen aan Klein gelök. b) de artikelen zijn nog in originele staat van verzending en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking onbeschadigd worden geretourneerd.
8.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

8.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen inclusief eventuele verzendkosten maar exclusief eventuele retourkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.

Artikel 9: Privacy
9.1 Klein gelök respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
9.2 Klein gelök zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of wanneer dit verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel of op uw uitdrukkelijke verzoek. Klein gelök gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
- Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens
  nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen
  ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
- Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
  gegevens te respecteren.
9.3 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Klein gelök gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

 

Artikel 10: Geldigheid Voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via info@kleingelok.nl. Wij zullen ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid.
11.3 Eventuele aansprakelijkheid van Klein gelök tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Klein gelök is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook.
11.4 Klein gelök aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Klein gelök geleverde producten.
11.5 Indien Klein gelök door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop Klein gelök geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Klein gelök in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Klein gelök het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Klein gelök niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.
11.6 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 12: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens
12.1 Hoewel Klein gelök ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.
12.2 Klein gelök is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
12.3 Klein gelök is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.
12.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Klein gelök behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel 13: Auteursrecht
Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Klein gelök.